Obowiązki ciążące na zarządcy budynku

OBOWIĄZKI CIĄŻĄCE NA ZARZĄDCY BUDYNKU

W Polsce prawo stanowi, że jeśli jesteś pracodawcą, właścicielem, wynajmującym lub najemcą lokali użytkowych jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo pożarowe. Szczegółowo reguluje to - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
„Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, [..], stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.”
 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
„Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne zwane dalej 'gaśnicami', powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic... Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku. ”

 Przeglądy techniczne i serwis urządzeń P-POŻ

Obowiązki ciążące na zarządcy budynku