Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO


Opracowujemy w pełni profesjonalne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki zgodnej z przepisami instrukcji dowiesz się m.in. jakie wymagania ppoż powinien spełniać budynek, jak prawidłowo i bezpiecznie wykonać prace niebezpieczne pod względem pożarowym, jak zachować się w przypadku pożaru i dużo więcej.
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, dokumentację techniczną budynku oraz wizję lokalną.
Wykonana przez nas instrukcja składa się z trzech części:
  • Części opisowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami.
  • Części graficznej, w postaci rzutów poszczególnych kondygnacji zawierających m.in. rozmieszczenie gaśnic i urządzeń ppoż., kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne, występowanie substancji niebezpiecznych oraz planu usytuowania obiektu/ów na działce.
  • Załączników takich jak np. lista osób, które zapoznały się z instrukcją, oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia ppoż., dokumentacja niezbędna przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i innych wg wymagań.
W JAKICH BUDYNKACH WYMAGANA JEST INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?
Zgodnie z § 6. ust. 8 Rozporządzenia MSWiA z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla obiektów lub ich części, które stanowią odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji:
  • użyteczności publicznej (zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II i ZL III), np. kina, teatry, budynki administracyjno biurowe, supermarkety, szkoły, przedszkola, urzędy, szpitale itp.
  • zamieszkania zbiorowego (ZL V), np. hotele, motele, pensjonaty, internaty, akademiki itp.
  • produkcyjnych, magazynowych (PM) np. magazyny, hurtownie, hale produkcyjne oraz
  • inwentarskich (IN) np. chlewnie, kurniki,
jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, lub:
  • kubatura (brutto) budynku lub jego części, która stanowi odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3
  • kubatura (brutto) budynku inwentarskiego (IN) przekracza 1500 m3;
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.
Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego