Próbna ewakuacja i szkolenia

PRÓBNA EWAKUACJA I SZKOLENIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów budowlanych i terenów  – Dz. U. Nr 109, poz. 719, właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV,  powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji  oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników,  w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji  oraz warunków ewakuacji należy dokonać co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym  niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Podczas próbnej ewakuacji sprawdzamy  współdziałanie urządzeń przeciwpożarowych, kontroli dostępu itp.
Po przeprowadzeniu ćwiczeń i zebraniu wszystkich informacji przygotujemy wyczerpujący raport z wnioskami.
Próbna ewakuacja i szkolenia