Przeglądy techniczne i serwis urządzeń P-POŻ

PRZEGLĄDY TECHNICZNE I SERWIS URZĄDZEŃ P-POŻ
 
Regularne okresowe przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu bezpieczeństwa pożarowego mają nie tylko zasadnicze znaczenie dla ich funkcjonowania podczas pożaru ale również są niezbędnym wymogiem. Okresowe przeglądy techniczne i konserwacja są niezbędne do spełnienia regulacji prawnych określonych w rozporządzeniach i ustawach oraz wymogach ubezpieczycieli. Regularne przeglądy techniczne systemów przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego powinny być zakończone protokołem oraz wpisem do książki eksploatacji systemu.
Przeglądy techniczne i serwis urządzeń P-POŻ

System Sygnalizacji Pożaru ( SSP )

Zapewniamy przeglądy techniczne, konserwację i serwis systemów sygnalizacji pożaru. Naszym klientom zapewniamy terminowość usług oraz krótkie czasy interwencji awaryjnych. Wszystkie prace są wykonywane zgodnie z wymogami prawnymi, normami oraz zaleceniami producentów przez w pełni przeszkolonych i kompetentnych techników. Regularna konserwacja i utrzymanie systemu SSP w stałej sprawności technicznej to nie tylko wymóg prawa ale również pewność, że system uruchomi alarm pożarowy w razie zagrożenia.

 

Systemy Oddymiania

Urządzenia oddymiające, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563) zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych. Zadaniem tych systemów jest usuwanie dymu i ciepła wytwarzanego podczas pożaru w celu poprawy bezpieczeństwa ewakuacji. Dotyczy to: ochrony dróg ewakuacyjnych (widoczność, toksyczność), - ochrony konstrukcji budowlanych (wysoka temperatura), - bezpieczeństwa ratowników.

 

Drzwi Przeciwpożarowe

Zapewniamy przeglądy techniczne, konserwację i serwis drzwi przeciwpożarowych, oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie określonym przez producenta

 

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

Po zakończeniu montażu i dokonaniu prób oraz testów działania, systemy i instalacje oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego należy poddawać przeglądom i konserwacjom zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów.

 

Gaśnice i sprzęt gaśniczy

Gaśnice, należy poddawać przeglądom i konserwacjom zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów. W SAPOŻ zapewniamy okresowe przeglądy techniczne i konserwacje gaśnic przez wyszkolonych, kompetentnych techników. Serwis gaśnic jest wykonywany zgodnie z wytycznymi CNBOP oraz zaleceniami producentów. Regularna konserwacja oraz utrzymanie gaśnic w stałej gotowości jest wymogiem prawnym. Dodatkowo daje pewność, że gaśnice będą działać, gdy są najbardziej potrzebne

 

 

Hydranty Wewnętrzne/ zewnętrzne

Hydranty wewnętrzne są według definicji urządzeniami przeciwpożarowymi.
Urządzenia te należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi. Czynności te należy przeprowadzać w okresach zgodnych z instrukcją Producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Mogą być przeprowadzane przez osobę kompetentną tj. osobę z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi oraz wiedzy o procedurach zalecanych przez Producentów i wymaganiach normy PN-EN 671-3.

Systemy detekcji gazów

Systemy zabezpieczające przed wybuchem są zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych i tak samo jak one wymagają okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w okresach zalecanych przez producentów, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Zapewniamy przeglądy techniczne i kalibrację detektorów w istniejących systemach oraz dostawę i montaż nowych systemów detekcji gazów dla kotłowni gazowych oraz hal garażowych.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) - służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

 

 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odłączenie zasilania z zagrożonego budynku, aby działająca na miejscu straż pożarna miała pewność, że w trakcie działań z użyciem wody nie dojdzie do porażenia prądem elektrycznym.